MAF Malmö

Välkommen till Malmö Anhörigförening MAF !

Telefon: 0760-338996, 040-511562                                          e-post:  maf-malmo@telia.com   

 

 

I socialtjänstlagen står det att kommunen har en skyldighet att erbjuda anhöriga stöd och underlätta i vardagen.

 

Du bestämmer själv om du anser dig vara en anhörig. Det behöver inte finnas släktskap mellan dig som anhörig och den person som tar emot ditt stöd eller din omsorg. Du kan t.ex. vara en god vän, arbetskamrat, granne eller förälder, make/maka, barn, farfar/farmor eller annan släkting.

 

Malmö Anhörigförening, MAF, är en ideell, opolitisk och oberoende förening som främst arbetar för äldres och anhörigas rättigheter inom omsorgen i kommun, region och primärvård.

MAF bildades i augusti 1992 i samband med ÄDEL-reformen. Reformen innebar att kommunerna fick ta över ansvaret för långvarig service, vård och omsorg för äldre och handikappade och genom detta ta över delar av ansvar från landstingen. Redan 1997 startade MAF sin telefonrådgivning.

 

Anhörigas arbetsinsatser kräver ett erkännande, en stor respekt samt delaktighet inom all omsorg. Genom samverkan med olika aktörer ser MAF större möjligheter än hinder för en kvalitetshöjning inom omsorgen för anhöriga och deras närstående.

 

Anhöriga måste bli lyssnade på och få en självklar röst tillsammans med deras närstående!

 

MAF:s expedition finns i Limhamns Folkets Hus, Linnégatan 61. Du är varmt välkommen att kontakta anhörigrådgivaren innan du kommer på besök på expeditionen!

 Vi lyssnar på dig, vi stödjer dig, vi hjälper dig när det brister i omsorgen!Vi hjälper dig med konkreta råd utifrån hela familjens rättigheter!Kommunen skall enligt socialtjänstlagen (SoL) 5 kapitlet  10 § erbjuda stöd till dig som anhörig.


Rollen som anhörig är frivillig så länge du själv önskar.

Eva Wiman, anhörigrådgivare och verksamhetsansvarig Malmö Anhörigförening

MAF:s expedition


Linnégatan 61

216 14 Limhamn


0760-33 89 96, 040-511562


maf-malmo@telia.com


www.mafmalmo.se

Så arbetar Malmö Anhörigförening MAF

 

MAF driver en stöd- och rågivningsverksamhet i föreningens lokal i Limhamns Folkets Hus. Hit kan alla ringa och ställa frågor angående vård- och omsorg i Malmö.

MAFs anhörigrådgivare bistår vid vårdplaneringar och möten med olika beslutsfattare inom vård- och omsorg, informerar främst äldre och anhöriga om deras rättigheter samt hjälper till med skrivelser och överklagande till olika instanser.

 

Vi lyssnar och försöker vara ett stöd för dem som behöver någon att prata med. Föreningen hjälper till att starta olika riktade erfarenhetsgrupper samt anhörigföreningar på vårdboenden.

När vår kunskap inte räcker till så kontaktar vi olika sakkunniga personer med lång erfarenhet av vård och omsorg. MAF arrangerar föreläsningar, debatter och deltar gärna i det offentliga samtalet.

 

MAF informerar på olika utbildningsenheter som inriktar sig mot omsorgen samt tar emot studenter på olika nivåer för diskussion om vår verksamhet med utgångspunkt från anhörigperspektivet.

 

Föreningens syfte är att skapa ett forum dit anhöriga kan vända sig för att träffa andra i liknande situation. Via mötet kan anhöriga få och ge information och kunskap som kan underlätta i det dagliga livet. Målet är att anhöriga ska känna sig styrkta genom aktiviteter och träffar som MAF anordnar.

 

Viktiga frågor

Medlemskapet i Malmö Anhörigförening MAF, ger dig information, kunskap och stöd för både äldre, yngre och deras anhöriga.

 

Under många år har MAF krävt utökad och bättre bemanning, utbildning samt tillräcklig tillgång till särskilda boenden inom omsorgen i Malmö. Föreningen är fortfarande aktiv i debatten kring de här frågorna.

 

En stark förening gör intryck på beslutsfattare. Många medlemmar ger större möjligheter att göra våra röster hörda, för att förändra och förbättra omsorgen i Malmö.

 

Bli medlem

Du kanske är anhörig, har varit eller känner någon i din omgivning som är det. Vill du engagera dig för en viktig sak och göra skillnad är du alltid välkommen att bli medlem. 

Ange ditt namn, din adress och om du vill även telefonnummer och mailadress när du går med i vår förening.

Har du frågor kring medlemskapet är du varmt välkommen att ringa expeditionen 040-51 15 62 eller maila maf-malmo@telia.com.

 

Årsavgift: 175 kr per medlem eller 225 kr för familj på samma bostadsadress. 

Bankgiro: 5081-8343

 

Som medlem i föreningen får du:

- möjlighet till telefonrådgivning och samtalsstöd

- konkreta råd och stöd med utgångspunkt från dina rättigheter

- hjälp i kontakter med vårdgivare och beslutsfattare

- stöd vid vårdplanering eller olika möten ex. SIP (Samordnad Individuell Plan)

- råd och hjälp vid överklagande av beslut/anmälan till tex IVO - Inspektionen för Vård och Omsorg

- erbjudan att ingå i en av MAFs erfarenhetsgrupper och träffa andra anhöriga

- delta i föreningens alla möten och aktiviteter

- MAF-info, föreningens eget informationsblad

 

Den 25 maj 2018 blev den nya europeiska personuppgiftsförordningen, GDPR, lag i Sverige.

Här följer info om hur vi behandlar personuppgifterna om våra medlemmar:

Till vad?

-Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet.

Hur länge?

-Vi sparar uppgifterna så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för t ex stöd. 

Vi publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter i resultatlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning.

Rättigheter? Många att informera om. Du kan läsa mer om dem hos Datainspektionen: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

 

Skänk en gåva

Stöd vår verksamhet genom att skänka en gåva. Gåvobeloppet sätts in på MAFs bankgiro och märk inbetalningen med "Gåva".