MAF Malmö

*****


MAF

Malmö Anhörigförening MAF, är en ideell, opolitisk och oberoende förening som främst arbetar för äldres och anhörigas rättigheter inom omsorgen i kommun, region och primärvård.

MAF bildades i augusti 1992 i samband med ÄDEL-reformen. Reformen innebar att kommunerna fick ta över ansvaret för långvarig service, vård och omsorg för äldre och handikappade och genom detta ta över delar av ansvar från landstingen. Redan 1997 startade MAF sin telefonrådgivning med stöd till anhöriga. 

 

I socialtjänstlagen (SoL 5 kap. 10 §) står det att kommunen har en skyldighet att erbjuda anhöriga stöd och underlätta i vardagen. Anhörigskapet måste bygga på frivillighet, vara individuellt och flexibelt! Anhöriga måste bli lyssnade på och få en självklar röst tillsammans med sina närstående! "Stödet" till anhöriga har nu funnit i 10 år. Märker du som Malmöbo av den hjälpen eller behöver du få mer information så ring vår expedition 0760-338996 eller 040-51 15 62.

 

Du bestämmer själv om du anser dig vara en anhörig. Det behöver inte finnas släktskap mellan dig som anhörig och den person som tar emot ditt stöd eller din omsorg. Du kan t.ex. vara en god vän, arbetskamrat, granne eller förälder, make/maka, barn, farfar/farmor eller annan släkting.

 

Anhörigas arbetsinsatser kräver ett erkännande, en stor respekt samt delaktighet inom all omsorg. Genom samverkan med olika aktörer ser MAF större möjligheter än hinder för en kvalitetshöjning inom omsorgen för anhöriga och deras närstående.

 

MAF:s expedition finns i Limhamns Folkets Hus, Linnégatan 61. Du är varmt välkommen att kontakta anhörigrådgivaren innan du kommer på besök på expeditionen!

 

Eva Wiman, anhörigrådgivare och verksamhetsansvarig Malmö Anhörigförening MAF

MAF:s expedition


Linnégatan 61

216 14 Limhamn


0760-33 89 96, 040-511562


maf-malmo@telia.com


www.mafmalmo.se

Så arbetar Malmö Anhörigförening MAF

 

MAF driver en stöd- och rågivningsverksamhet i föreningens lokal i Limhamns Folkets Hus. Hit kan alla ringa och ställa frågor angående vård- och omsorg i Malmö.

MAFs anhörigrådgivare bistår vid vårdplaneringar och möten med olika beslutsfattare inom vård- och omsorg, informerar främst äldre och anhöriga om deras rättigheter samt hjälper till med skrivelser och överklagande till olika instanser.


Vi lyssnar och försöker vara ett stöd för dem som behöver någon att prata med. Föreningen hjälper till att starta olika riktade erfarenhetsgrupper samt anhörigföreningar på vårdboenden.

När vår kunskap inte räcker till så kontaktar vi olika sakkunniga personer med lång erfarenhet av vård och omsorg. MAF arrangerar föreläsningar, debatter och deltar gärna i det offentliga samtalet.

 

MAF informerar på olika utbildningsenheter som inriktar sig mot omsorgen samt tar emot studenter på olika nivåer för diskussion om vår verksamhet med utgångspunkt från anhörigperspektivet.

 

Föreningens syfte är att skapa ett forum dit anhöriga kan vända sig för att träffa andra i liknande situation. Via mötet kan anhöriga få och ge information och kunskap som kan underlätta i det dagliga livet. Målet är att anhöriga ska känna sig stärkta genom aktiviteter och träffar som MAF anordnar eller hänvisar till.

 

Viktiga frågor

Medlemskapet i Malmö Anhörigförening MAF, ger dig information, kunskap och stöd för både äldre, yngre och deras anhöriga.


MAF samarbetar gärna och mycker med andra ideella föreningar och förbund och med kommun, primärvård och region kring äldreomsorgsfrågor, gärna med ett anhörigperspektiv. Vi i MAF vet att en förutsättning för att utveckla omsorgen är dokumenterade möten/träffar och vi ser gärna att man använder anhörigstrategi eller riktlinjer för anhöriga/närstående vid diskussioner. 

 

Under de senaste åren har föreningen diskuterat Malmös omsorg som exempelvis en utökad och bättre bemanning, utbildad personal, tillräcklig tillgång till korttidsplatser och särskilda boenden, nutrition och måltidsarrangemang, kostnader för äldreomsorgen osv, osv. Alla frågor kring äldre o anhöriga är viktiga för MAF.

 

En stark förening med kompetens och tillgänglighet gör intryck och höjer kvaliteten inom hälsa, vård och omsorg (HVO). Många medlemmar ger större möjligheter att förändra och förbättra äldreomsorgen i Malmö.

 


GDPR

Den 25 maj 2018 blev den nya europeiska personuppgiftsförordningen, GDPR, lag i Sverige.

Här följer info om hur vi behandlar personuppgifterna om våra medlemmar:

Till vad?

-Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet.

Hur länge?

-Vi sparar uppgifterna så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för t ex stöd. 

Vi publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter i resultatlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning.

Rättigheter? Många att informera om. Du kan läsa mer om dem hos Datainspektionen: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/